Podmienky poskytovania služby

1. Váš vzťah s Whirlvid

1.1 Vaše používanie webových stránok Whirlvid (ďalej len „Webové stránky“) a akýchkoľvek produktov, kanálov, softvéru, dátových vstupov a služieb vrátane zabudovaného videoprehrávača Whirlvid (ďalej len „Prehrávač“), ktoré máte k dispozícii na webových stránkach, z nich alebo ich prostredníctvom (ďalej spoločne len „Služba“) sa riadi podmienkami právnej dohody uzatvorenej medzi vami a spoločnosťou Whirlvid.

1.2 Vaša právna dohoda s Whirlvid zahŕňa (A) podmienky stanovené v tomto dokumente, (B) smernicu Whirlvid o dôverných informáciách a (C) Zásady pre užívateľov Whirlvid (ďalej spoločne len „Podmienky“).

1.3 Podmienky predstavujú právne záväznú zmluvu medzi vami a spoločnosťou Whirlvid týkajúcu sa vášho používania Služby. Prosíme vás preto, aby ste si ich starostlivo preštudovali.

1.4 Tieto Podmienky platia pre všetkých užívateľov Služby, vrátane užívateľov, ktorí sú zároveň prispievatelia Obsahu v rámci Služby. „Obsah“ zahrnuje text, softvér, textové súbory, grafiku, fotografie, zvuky, hudbu, video súbory, audiovizuálne kombinácie, interaktívne prvky a iné materiály, ktoré môžete sledovať, mať k nim prístup alebo ich poskytnúť ako príspevok v rámci Služby.

2. Súhlas s Podmienkami

2.1 Aby ste mohli Službu využívať, musíte najskôr súhlasiť s týmito Podmienkami. Ak s týmito Podmienkami nesúhlasíte, nesmiete túto Službu využívať.

2.2 Svoj súhlas s Podmienkami vyjadríte prostým využitím Služby. Týmto beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Whirlvid bude vaše užívanie Služby od daného okamžiku považovať za váš súhlas s Podmienkami.

2.3 Službu nesmiete využívať a svoj súhlas s Podmienkami nesmiete vyjadrovať, ak (a) ste nedosiahli zákonný vek pre uzavretie záväznej zmluvy s Whirlvid alebo (b) ste osobou, pre ktorú platí zamedzenie prístupu alebo iný zákonný zákaz prijímania či používania Služby podľa zákonov krajiny, v ktorej sídlite, alebo z ktorej máte k Službe prístup, alebo z ktorej ju využívate.

2.4 Kópiu týchto Podmienok by ste si mali uložiť alebo vytlačiť a založiť do svojich záznamov.

3. Zmeny Podmienok

Spoločnosť Whirlvid si vyhradzuje právo príležitostne Podmienky zmeniť, napríklad z dôvodu zmeny právnych predpisov alebo regulačných zmien či zmien funkcií ponúkaných prostredníctvom Služby. Pravidelne si preto tieto Podmienky čítajte a s týmito zmenami sa oboznamujte. Upravená verzia Podmienok (ďalej len „Upravené podmienky“) bude zverejnená na alebo bude k dispozícii prostredníctvom Služby (pre akékoľvek upravené dodatočné podmienky). Ak s Upravenými podmienkami nesúhlasíte, musíte prestať Službu používať. Ak budete aj naďalej využívať Službu po dátume, kedy boli zverejnené Upravené podmienky, bude to spoločnosť Whirlvid považovať za váš súhlas s Upravenými podmienkami.

4. Účty Whirlvid

4.1 Aby ste získali prístup k niektorým funkciám Webových stránok alebo k iným prvkom Služby, budete si musieť vytvoriť na Whirlvid účet. Pri jeho vytváraní musíte zadať presné a úplné informácie. Heslo k svojmu účtu na Whirlvid ste povinní zabezpečiť a uchovávať ho v tajnosti.

4.2 Ak sa dozviete o akomkoľvek porušení zabezpečenia alebo o neoprávnenom použití vášho účtu na Whirlvid, ste povinní spoločnosť Whirlvid bezodkladne informovať.

4.3 Týmto súhlasíte, že budete výhradne zodpovední (voči spoločnosti Whirlvid i ďalším osobám) za všetku činnosť, ku ktorej dôjde v rámci vášho účtu na Whirlvid.

5. Všeobecné obmedzenia používania

5.1 Whirlvid vám týmto udeľuje povolenie na prístup a používanie Služby za nasledujúcich výslovných podmienok a vy týmto súhlasíte s tým, že ak nebudete dodržiavať tieto Podmienky bude to predstavovať ich porušenie z vašej strany:

 1. Súhlasíte s tým, že nebudete ďalej šíriť žiadnu časť ani časti Služby, najmä žiaden Obsah, na akomkoľvek médiu bez predošlého písomného súhlasu Whirlvid, pokiaľ vám Whirlvid nedá k dispozícii prostriedky na takéto šírenie pomocou funkcie ponúkanej Službou (ako napríklad Prehrávač);
 2. Súhlasíte s tým, že nebudete meniť ani upravovať žiadnu časť Webových stránok ani Služby (najmä vášho Prehrávača a súvisiacich technológií);
 3. Súhlasíte s tým, že nebudete získavať prístup k Obsahu prostredníctvom žiadnej inej technológie či prostriedkov, okrem stránok na prehrávanie video materiálu obsiahnutých na samotných Webových stránkach, Prehrávača alebo takých ďalších prostriedkov, ktoré môže Whirlvid výslovne na tento účel určiť;
 4. Súhlasíte s tým, že nebudete (ani sa nebudete snažiť) obchádzať, vyraďovať z prevádzky ani inak zasahovať do akýchkoľvek bezpečnostných prvkov Služby či prvkov, ktoré (i) znemožňujú alebo obmedzujú použitie či kopírovanie akéhokoľvek Obsahu alebo (ii) nútene obmedzujú používanie Služby alebo obsahu dostupného prostredníctvom Služby;
 5. Súhlasíte s tým, že nebudete Službu (vrátane Prehrávača) používať na žiadne z nasledujúcich komerčných využití bez predošlého písomného súhlasu Whirlvid:
  1. predaj prístupu k Službe;
  2. predaj reklamy, sponzorstvo alebo iné propagácie umiestnené v rámci Služby alebo Obsahu, alebo
  3. predaj reklamy, sponzorstvo alebo iné propagácie na akejkoľvek stránke na blogu s reklamou alebo na webových stránkach zahrnujúcich Obsah doručený prostredníctvom Služby, ak sa na týchto stránkach neobjavuje aj iný materiál než materiál získaný z Whirlvid, ktorý by bol dostatočne hodnotný, aby opodstatnil takýto predaj.
 6. Zakázané komerčné spôsoby využitia nebudú zahŕňať (i) dodanie nahrávky pôvodného videa na Whirlvid, (ii) udržiavanie pôvodného kanála na Webových stránkach s cieľom propagácie obchodnej alebo umeleckej činnosti, (iii) prehrávanie Whirlvid video súborov pomocou Prehrávača alebo inak na propagačnom blogu či webových stránkach v súlade s obmedzeniami reklamy uvedenými v bode 5.1 písm. E bod (iii) vyššie a (iv) akékoľvek využitie, ktoré je spoločnosťou Whirlvid výslovne písomne povolené;
 7. Ak na svojich webových stránkach používate Prehrávač, nesmiete ho nijako upravovať, stavať na akejkoľvek časti alebo funkcii tohto Prehrávača alebo ju blokovať, čo sa týka najmä spätných odkazov na Webové stránky;
 8. Súhlasíte s tým, že nebudete užívať ani spúšťať žiaden automatický systém (najmä žiadneho robota alebo tzv. „spider“ či „offline reader“), ktorý pri návšteve Služby rozosiela v rámci určitého časového obdobia na servery Whirlvid viac požiadaviek, než koľko by za rovnaký čas mohol primerane rozoslať človek pri použití verejne dostupného štandardného (t.j. neupraveného) webového prehliadača;
 9. Súhlasíte s tým, že nebudete zhromažďovať ani ťažiť zo žiadnych osobných údajov akéhokoľvek užívateľa Webových stránok či Služby (a súhlasíte s tým, že toto zahrnuje aj názvy účtov Whirlvid);
 10. Súhlasíte s tým, že nebudete používať Webové stránky alebo Službu (včítane komentárov a e-mailových funkcií Webových stránok) na získavanie zákaziek v rámci obchodnej činnosti alebo v súvislosti s komerčným podnikaním;
 11. Súhlasíte s tým, že nebudete pre komerčné účely získavať žiadnych užívateľov Webových stránok vo vzťahu k ich Obsahu;
 12. Súhlasíte s tým, že nebudete získavať prístup k Obsahu na žiaden iný účel než na svoje osobné nekomerčné použitie zamýšľané alebo povolené bežnými funkciami Služby a výhradne na účel tzv. „streamingu“. „Streaming“ znamená kontinuálny digitálny prenos materiálu prostredníctvom Whirlvid cez Internet k užívateľskému zariadeniu umožňujúcemu pripojenie na internet tak, že údaje sú určené na sledovanie v reálnom čase, a nie na sťahovanie (či už trvale alebo dočasne), kopírovanie, ukladanie či ďalšiu distribúciu užívateľom;
 13. Obsah nesmiete kopírovať, reprodukovať, šíriť, prenášať, vysielať, zobrazovať, predávať, licencovať ani inak využívať na akékoľvek iné účely bez predošlého písomného súhlasu Whirlvid alebo príslušných poskytovateľov licencie na Obsah.

5.2 Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať aj všetky ďalšie ustanovenia Podmienok a Zásad pre užívateľov Whirlvid po celý čas, kedy budete Službu využívať.

5.3 Whirlvid udeľuje prevádzkovateľom prostriedkov na verejné vyhľadávanie povolenie, aby používali tzv. „spider“ na kopírovanie materiálov z webových stránok výhradne s cieľom vytvoriť verejne dostupné indexy materiálov, v ktorých možno vyhľadávať, nie však medzipamäte či vyrovnávacie pamäte (cache) alebo archívy týchto materiálov. Whirlvid si vyhradzuje právo tieto výnimky všeobecne alebo v konkrétnych prípadoch odvolať.

5.4 Whirlvid neustále vykonáva inovácie s cieľom sprostredkovať svojim užívateľom čo najlepší zážitok. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že forma a povaha Služby, ktorú Whirlvid poskytuje, sa môže priebežne meniť bez predošlého upozornenia.

5.5 Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že v rámci týchto priebežných inovácií môže Whirlvid prerušiť (trvale alebo dočasne) poskytovanie Služby (alebo akýchkoľvek funkcií v rámci Služby) vám alebo užívateľom všeobecne, a to na základe svojho výhradného uváženia a bez predošlého oznámenia. Službu môžete kedykoľvek prestať využívať. Nie je treba, aby ste o tejto skutočnosti Whirlvid informovali.

5.6 Súhlasíte s tým, že nesiete výhradnú zodpovednosť (a že Whirlvid nenesie žiadnu zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane) za akékoľvek porušenie svojich záväzkov plynúcich z týchto Podmienok a za následky každého takého porušenia (vrátane akejkoľvek straty či škody, ktorá spoločnosti Whirlvid vznikla).

6. Zásady v oblasti autorských práv

6.1 Spoločnosť Whirlvid uplatňuje jednoznačné zásady v oblasti autorských práv vo vzťahu k akémukoľvek Obsahu, ktorý údajne porušuje autorské práva tretej strany. Podrobnosti o týchto zásadách nájdete na adrese.

6.2 V súlade so zásadami Whirlvid v oblasti autorských práv ukončí spoločnosť Whirlvid užívateľský prístup k Službe ak zistí, že sa jedná o užívateľa opakovane porušujúceho autorské práva. Opakovaný porušovateľ je užívateľ, ktorý bol už viac ako dvakrát upozornený na porušovanie autorských práv.

7. Obsah

7.1 Ako držiteľ účtu Whirlvid môžete zasielať Obsah. Určite chápete, že spoločnosť Whirlvid bez ohľadu na to, či bude tento Obsah zverejnený alebo nie, nezaručuje dôvernosť žiadneho Obsahu.

7.2 Zostávajú vám všetky vaše vlastnícke práva na váš Obsah, ste však povinní udeliť obmedzené licenčné práva spoločnosti Whirlvid a ďalším užívateľom Služby. Tieto práva sú popísané v bode 8 týchto Podmienok (Práva, na ktoré poskytujete licenciu).

7.3 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ste výhradne zodpovední za svoj Obsah a za dôsledky jeho zaslania alebo zverejnenia. Whirlvid nevyjadruje svoj súhlas so žiadnym Obsahom alebo názorom, odporučením či radou v ňom obsiahnutou a výslovne sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti v súvislosti s Obsahom.

7.4 Týmto vyhlasujete a zaručujete, že máte (a po celý čas užívania Služby budete mať) všetky licencie, práva, súhlasy a povolenia, ktoré sú potrebné na to, aby mohla spoločnosť Whirlvid použiť váš Obsah na účel poskytovania Služieb spoločnosťou Whirlvid a inak používať váš Obsah spôsobom zamýšľaným Službou a týmito Podmienkami. Týmto zároveň vyhlasujete, že váš Obsah nezahrnuje žiadne práva tretích osôb, na ktoré sa vzťahuje autorská právna ochrana, na ktoré nemáte licencie, práva, súhlasy a povolenia, ktoré sú potrebné na to, aby mohla spoločnosť Whirlvid použiť váš Obsah.

7.5 Súhlasíte s tým, že vaše správanie na stránkach bude v súlade (a súhlasíte, že aj váš Obsah bude v súlade) so Zásadami platnými pre užívateľa Whirlvid, ktoré sú k dispozícii na adrese v príležitostne upravenom znení.

7.6 Súhlasíte s tým, že nebudete zasielať ani prenášať žiaden Obsah zahrnujúci materiál, ktorého držanie je v krajine, v ktorej sídlite, nezákonné alebo ktorého použitie či držanie v súvislosti s poskytovaním Služby by bolo pre spoločnosť Whirlvid nezákonné.

7.7 Súhlasíte s tým, že Obsah, ktorý predkladáte v rámci Služby, nebude obsahovať materiál, ktorý je predmetom akýchkoľvek autorských práv tretích strán, alebo materiál, ktorý je predmetom iných majetkových práv tretích strán (včítane práv na ochranu súkromia alebo práv na ochranu osobnosti v publikovaných materiáloch), ak nemáte formálnu licenciu alebo povolenie od zákonného vlastníka alebo nie ste inak právne oprávnení daný materiál zverejniť a udeliť spoločnosti Whirlvid licenciu dole uvedenú v bode 8.1.

7.8 Ak sa spoločnosť Whirlvid dozvie o akomkoľvek potenciálnom porušení týchto Podmienok, vyhradzuje si právo (avšak nie je povinná) rozhodnúť o tom, či Obsah vyhovuje požiadavkám na obsah stanovený týmito Podmienkami, a môže kedykoľvek na základe vlastného uváženia takýto Obsah odstrániť alebo ukončiť užívateľovi prístup na zasielanie akéhokoľvek obsahu, ktorý tieto Podmienky porušuje, a to bez predošlého upozornenia.

7.9 Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že pri používaní Služby môžete naraziť na Obsah, ktorý je vecne nepresný, urážlivý, neslušný alebo pre vás inak nežiaduci. Súhlasíte s tým, že sa týmto vzdávate všetkých zákonných práv, nárokov podľa ekvity či opravných prostriedkov, a to v rozsahu povolenom príslušným právnym poriadkom, ktoré máte alebo môžete mať voči spoločnosti Whirlvid vo vzťahu k akémukoľvek takému Obsahu.

8. Práva, na ktoré poskytujete licenciu

8.1 Pri zasielaní alebo zverejňovaní Obsahu na Whirlvid udeľujete:

 1. spoločnosti Whirlvid celosvetovú, nevýhradnú, bezplatnú a prevoditeľnú licenciu (s právom poskytnúť sublicenciu) na použitie, reprodukciu, rozširovanie, vytvorenie odvodených diel, zobrazovanie a predvádzanie takého Obsahu v súvislosti s poskytovaním Služby a inak v súvislosti s poskytovaním Služby a obchodných činností spoločnosti Whirlvid, najmä na propagáciu a opätovnú distribúciu časti alebo celej Služby (a z nej odvodených diel) v akýchkoľvek mediálnych formátoch a prostredníctvom akýchkoľvek mediálnych kanálov;
 2. každému užívateľovi Služby celosvetovú, nevýhradnú a bezplatnú licenciu na prístup k vášmu Obsahu prostredníctvom Služby a na použitie, reprodukciu, rozširovanie, vytvorenie odvodených diel, zobrazovanie a predvádzanie takého Obsahu v rozsahu umožnenom funkciami Služby a v súlade s týmito Podmienkami.

8.2. Platnosť licencií na Obsah, ktoré ste udelili, tak ako sú uvedené vyššie, skončí v okamžiku, kedy odstránite alebo vymažete svoj Obsah z Webových stránok. Platnosť vami udelených licencií na textové komentáre, ktoré predložíte ako Obsah, je neobmedzená a tieto licencie sú neodvolateľné, inak však nie sú na ujmu vašich vlastníckych práv, ktoré si ponecháte, ako je hore uvedené v bode 7.2.

9. Obsah Whirlvid na Webových stránkach

9.1 S výnimkou Obsahu, ktorý predkladáte v rámci Služby, je všetok ďalší Obsah v rámci Služby vlastnený alebo licencovaný spoločnosťou Whirlvid a je predmetom autorských práv, práv na ochranné známky a ďalších práv na duševné vlastníctvo spoločnosti Whirlvid alebo jej poskytovateľov licencie. Akékoľvek obchodné alebo servisné značky tretích strán uvedené vo vami nestiahnutom alebo nezverejnenom Obsahu sú obchodné alebo servisné značky príslušných vlastníkov. Takýto Obsah nemožno sťahovať, kopírovať, reprodukovať, distribuovať, prenášať, vysielať, zobrazovať, predávať, licencovať či inak využívať na akékoľvek iné účely bez predošlého písomného súhlasu spoločnosti Whirlvid alebo prípadne jej poskytovateľov licencie. Spoločnosť Whirlvid a jej poskytovatelia licencie si vyhradzujú všetky výslovne neudelené práva na svoj Obsah.

10. Odkazy z Whirlvid

10.1 Služba môže zahŕňať odkazy (hyperlink) na ďalšie webové stránky, ktoré spoločnosť Whirlvid nevlastní ani kontroluje. Whirlvid nemá žiadnu kontrolu nad obsahom, zásadami ochrany súkromia či postupmi užívanými akýmikoľvek webovými stránkami tretích strán a nenesie za ne žiadnu zodpovednosť.

10.2 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Whirlvid nie je zodpovedná za dostupnosť žiadnych externých stránok ani zdrojov a neschvaľuje žiadnu reklamu, produkty ani iné materiály, ktoré sú k dispozícii na takýchto stránkach či z takýchto zdrojov alebo prostredníctvom nich.

10.3 Beriete na vedomie, že spoločnosť Whirlvid nie je zodpovedná za žiadne straty či škody, ktoré vám môžu vzniknúť v dôsledku dostupnosti týchto externých stránok alebo zdrojov či v dôsledku toho, že sa spoliehate na úplnosť, presnosť či existenciu akejkoľvek reklamy, produktov alebo iných materiálov, ktoré sú k dispozícii na týchto stránkach či z takýchto zdrojov alebo prostredníctvom nich.

10.4 Spoločnosť Whirlvid odporúča, aby ste sledovali, kedy opúšťate Službu, a aby ste si prečítali podmienky a zásady ochrany súkromia platné pre akékoľvek ďalšie stránky, ktoré navštívite.

11. Ukončenie vášho vzťahu s Whirlvid

11.1 Tieto Podmienky sa na vás vzťahujú až dovtedy, než ich ukončíte vy alebo spoločnosť Whirlvid dole uvedeným spôsobom.

11.2 Ak si prajete svoju právnu dohodu so spoločnosťou Whirlvid ukončiť, môžete tak učiniť (a) kedykoľvek na základe oznámenia adresovaného spoločnosti Whirlvid a (b) uzavretím svojho účtu na Whirlvid. Písomné oznámenie, prosím, zašlite na adresu spoločnosti Whirlvid uvedenú v úvodnej časti týchto Podmienok.

11.3 Spoločnosť Whirlvid môže právnu dohodu s vami kedykoľvek skončiť, ak:

 1. ste porušili akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok (alebo ste konali spôsobom, ktorý jednoznačne naznačuje, že nemáte v úmysle alebo nemôžete ustanovenia týchto Podmienok dodržiavať), alebo
 2. je spoločnosť Whirlvid povinná tak učiniť zo zákona (napríklad v prípade, že poskytovanie Služby pre vás je alebo sa stane nezákonným);

11.4 Spoločnosť Whirlvid môže právnu dohodu s vami kedykoľvek skončiť, ak:

 1. spoločnosť Whirlvid prestane poskytovať Službu užívateľom v krajine, v ktorej sídlite, alebo z ktorej Službu využívate, alebo
 2. poskytovanie Služby Whirlvid vašej osobe podľa názoru spoločnosti Whirlvid už nie je obchodne realizovateľné a v prípade bodov A a B článku 11.4 poskytne, ak je to možné, primerané oznámenie o takomto ukončení.

11.5 Ukončenie platnosti týchto Podmienok neovplyvní žiadne zákonné práva, záväzky a povinnosti, z ktorých máte vy a spoločnosť Whirlvid prospech, ktorým ste podliehali (alebo ktoré vznikli počas platnosti a účinnosti Podmienok) alebo ktorých platnosť bola výslovne neobmedzená, a ustanovenie bodu 14.6 sa bude na takéto práva, záväzky a povinnosti vzťahovať po neobmedzenú dobu.

12. Vylúčenie záruky

12.1 Žiadne ustanovenie uvedené v týchto Podmienkach neovplyvní žiadne zákonné práva, ktoré vždy máte ako spotrebiteľ, a ktoré nemôžete zmluvne meniť a ani sa ich nemôžete vzdať.

12.2 Služba sa poskytuje „tak, ako je“ a spoločnosť Whirlvid nečiní vo vzťahu k nej žiadne vyhlásenie ani neposkytuje žiadnu záruku.

12.3 Spoločnosť Whirlvid najmä nevyhlasuje a nezaručuje vám, že:

 1. vaše užívanie Služby splní vaše požiadavky;
 2. vaše užívanie Služby bude neprerušené, včasné, bezpečné či bezchybné;
 3. akékoľvek informácie, ktoré získate v dôsledku užívania Služby budú presné či spoľahlivé a
 4. nedostatky v prevádzke alebo funkčnosti akéhokoľvek softvéru, ktorý sa vám poskytuje ako súčasť Služby, budú odstránené.

12.4 Na Službu sa nevťahujú žiadne podmienky, záruky ani iné podmienky (včítane akýchkoľvek mlčky predpokladaných podmienok týkajúcich sa uspokojivej akosti, vhodnosti pre určitý účel alebo zhody s popisom) s výnimkou tých, ktoré sú výslovne uvedené v týchto Podmienkach.

13. Obmedzenie zodpovednosti

13.1 Žiadne ustanovenie uvedené v týchto Podmienkach nevylučuje ani neobmedzuje zodpovednosť spoločnosti Whirlvid za straty, ktoré nemožno podľa príslušných zákonov vylúčiť alebo obmedziť.

13.2 S výhradou všeobecného ustanovenia hore uvedeného odseku 13.1 nebude spoločnosť Whirlvid voči vám zodpovedná za:

 1. žiadne nepriame či následné škody, ktoré vám môžu vzniknúť. To zahrnuje akýkoľvek váš ušlý zisk (vzniknutý priamo či nepriamo), akúkoľvek ujmu na obchodnej hodnote či dobrej povesti alebo stratu dát;
 2. akúkoľvek stratu či škodu, ktorá vám môže vzniknúť v dôsledku:
  1. že sa spoliehate na úplnosť, presnosť či existenciu akejkoľvek reklamy alebo v dôsledku akéhokoľvek vzťahu či transakcie medzi vami a akýmkoľvek inzerentom či sponzorom, ktorého reklama sa objavuje pri Službe;
  2. akýchkoľvek zmien Služby, ktoré vykoná spoločnosť Whirlvid, alebo akéhokoľvek trvalého či dočasného prerušenia poskytovania Služby (alebo akýchkoľvek funkcií v rámci Služby);
  3. vymazania, porušenia či neuloženia akéhokoľvek Obsahu a ďalších komunikačných údajov vedených alebo prenášaných pri vašom užívaní Služby alebo prostredníctvom neho;
  4. že neposkytnete presné informácie o účte u spoločnosti Whirlvid;
  5. že nezaistíte bezpečnosť a dôvernosť vášho hesla alebo podrobností o účte u Whirlvid.

13.3 Obmedzenie zodpovednosti spoločnosti Whirlvid voči vám podľa hore uvedeného odseku 13.2 platí bez ohľadu na to, či bola spoločnosť Whirlvid upozornená na možnosť vzniku takýchto škôd alebo si tejto možnosti mala či nemala byť vedomá.

14. Všeobecné právne podmienky

14.1 Tieto Podmienky zakladajú úplnú dohodu medzi vami a spoločnosťou Whirlvid, riadia vaše užívanie Služby a v plnom rozsahu nahrádzajú všetky predošlé dohody medzi vami a spoločnosťou Whirlvid v súvislosti so Službou. Všetky ďalšie podmienky, ktoré môže spoločnosť Whirluniverse LTD., a ktorákoľvek jej dcérska spoločnosť príležitostne stanoviť, sú z týchto Podmienok výslovne vylúčené.

14.2 Súhlasíte s tým, že spoločnosť Whirlvid vám môže zasielať oznámenia, vrátane oznámení o zmene Podmienok, prostredníctvom e-mailu či poštovej služby alebo oznámenia uverejneného na webových stránkach Služby.

14.3 Súhlasíte s tým, že ak spoločnosť Whirlvid neuplatní alebo nevymáha akékoľvek zákonné právo či opravný prostriedok obsiahnutý v Podmienkach (alebo náležiaci spoločnosti Whirlvid podľa akýchkoľvek príslušných zákonov), nebude sa to považovať za formálne vzdanie sa práv zo strany spoločnosti Whirlvid a tieto práva a opravné prostriedky bude mať spoločnosť Whirlvid aj naďalej k dispozícii.

14.4 Ak ktorýkoľvek súd s príslušnou jurisdikciou v danej veci rozhodne, že niektoré ustanovenie týchto Podmienok je neplatné, bude takéto ustanovenie od týchto Podmienok oddelené bez toho, že by to ovplyvnilo zvyšnú časť Podmienok. Zvyšné ustanovenia týchto Podmienok zostanú v platnosti a účinnosti.

14.5 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že každý člen skupiny spoločností, ktorých súčasťou je Whirlvid, bude oprávnenou treťou stranou týchto Podmienok, a že tieto ďalšie spoločnosti budú oprávnené priamo vymáhať a spoliehať sa na akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok, ktoré im priznáva určitú výhodu (alebo udeľuje práva v ich prospech). Okrem hore uvedených strán neexistujú žiadne ďalšie oprávnené tretie strany týchto Podmienok.

14.6 Tieto Podmienky a váš vzťah so spoločnosťou Whirlvid na nich založený sa budú riadiť slovenským právom. Vy aj spoločnosť Whirlvid sa týmto podriaďujete výhradnej jurisdikcii slovenských súdov, ktoré budú príslušné na rozhodnutie akejkoľvek právnej záležitosti vyplývajúcej z týchto Podmienok. Bez ohľadu na to súhlasíte s tým, že spoločnosť Whirlvid bude mať aj naďalej právo uplatniť v akejkoľvek jurisdikcii opravné právne prostriedky (alebo iné obdobné typy predbežného opatrenia).

Dátum: 24. apríla 2013