Servicevilkår

1 Dit forhold til Whirlvid

1.1 Din brug af Whirlvid websiden ("Websiden") og ethvert andet Whirlvid produkt, kanaler, software, datatilførsler og tjenester, herunder Whirlvids inkorporerede video player ("Whirlvid Player"), der udbydes til dig på, fra eller igennem Websiden af Whirlvid (samlet benævnt "Tjenesten"), er underlagt vilkårene i en juridisk aftale mellem dig og Whirlvid.

1.2 Den juridiske aftale, som du indgår med Whirlvid, består af (A) de vilkår og betingelser, der fremgår af dette dokument, (B) Whirlvids Privatlivspolitik samt Whirlvids Community Guidelines (samlet benævnt "Vilkårene").

1.3 Vilkårene udgør en juridisk bindende aftale mellem dig og Whirlvid i relation til din brug af Tjenesten. Det er derfor vigtigt, at du læser vilkårene grundigt.

1.4 Vilkårene gælder for alle brugere af Tjenesten, herunder brugere, som også bidrager med Indhold, til Tjenesten. "Indhold" omfatter tekst, software, scripts, grafik, fotos, lyde, musik, videoer, audiovisuelle kombinationer, interaktive funktioner og andet materiale, som du kan se på, få adgang til gennem eller bidrage til Tjenesten.

2 Accept af Vilkårene

2.1 Hvis du vil bruge Tjenesten, skal du først acceptere Vilkårene. Du må ikke bruge Tjenesten, hvis du ikke accepterer Vilkårene.

2.2 Du må ikke bruge Tjenesten og må ikke acceptere Vilkårene, hvis (a) du ikke er gammel nok (ikke myndig) til at indgå en bindende kontrakt med Whirlvid, eller (b) du enten er udelukket fra eller på anden måde juridisk er forbudt adgang til at modtage eller bruge Tjenesten i henhold til de gældende love i det land, hvor du er bosiddende, eller hvorfra du har adgang til eller bruger Tjenesten.

2.3 Du bør printe eller gemme en lokal kopi af Vilkårene til dit arkiv.

3 Ændringer af Vilkårene

3.1 Whirlvid forbeholder sig retten til at ændre Vilkårene fra tid til anden, for eksempel for at håndtere lovændringer, ændringer pålagt af myndighederne eller funktionalitetsændringer, der tilbydes via Tjenesten. Du skal derfor jævnligt gennemgå Vilkårene for at holde øje med sådanne ændringer. Den ændrede version af Vilkårene (de "Ændrede Vilkår") vil blive lagt ud på eller vil blive gjort tilgængelige gennem Tjenesten (for så vidt angår enhver ændring af yderligere vilkår). Hvis du ikke kan acceptere de Ændrede Vilkår, skal du stoppe med at bruge Tjenesten. Fortsat brug af Tjenesten efter datoen, hvor de Ændrede Vilkår lægges ud, udgør din accept af de Ændrede Vilkår.

4 Whirlvid kontoer

4.1 Hvis du vil have adgang til visse funktioner på Websiden eller andre elementer i Tjenesten, skal du oprette en Whirlvid konto. Når du opretter din konto, skal dine oplysninger være så præcise og fuldstændige som muligt. Det er vigtigt, at du opbevarer dit password til din Whirlvid konto sikkert og fortroligt.

4.2 Du skal omgående meddele det til Whirlvid, hvis du bliver opmærksom på sikkerhedsbrud eller uautoriseret brug af din Whirlvid konto.

4.3 Du accepterer, at du er eneansvarlig (overfor Whirlvid og andre) for alle aktiviteter, der foregår på din Whirlvid konto.

5 Generelle begrænsninger vedrørende brug

5.1 Whirlvid giver dig hermed tilladelse til at få adgang til og at bruge Tjenesten i henhold til de følgende udtrykkelige betingelser, og du accepterer, at hvis du ikke opfylder disse betingelser, vil det udgøre misligholdelse af Vilkårene fra din side, medmindre du har en ufravigelig ret hertil under lovgivningen:

 1. du accepterer at ikke distribuere nogen dele af Websiden eller Tjenesten, herunder men ikke begrænset til Indhold, via medier uden Whirlvids forudgående skriftlige tilladelse, medmindre Whirlvid stiller midler til rådighed for en sådan distribution gennem funktioner, der tilbydes via Tjenesten (såsom Whirlvid Player);
 2. du accepterer at ikke ændre eller modificere nogen dele af Websiden eller Tjenesten (herunder men ikke begrænset til Whirlvid Player og teknologi relateret hertil);
 3. du accepterer at ikke søge adgang til Indhold via anden teknologi eller andre metoder end video afspilningssiderne på selve Websiden, Whirlvid Player, eller sådanne andre metoder, som Whirlvid udtrykkeligt angiver til dette formål;
 4. du accepterer at ikke ville (eller forsøge at) omgå, frakoble eller på anden måde afbryde sikkerhedsfunktioner i Tjenesten eller funktioner, der (i) forhindrer eller begrænser brug eller kopiering af Indhold eller (ii) skal håndhæve begrænsninger for brug af Tjenesten eller indholdet, som er tilgængelig via Tjenesten;
 5. du accepterer at ikke bruge Tjenesten (herunder Whirlvid Player) til følgende erhvervsmæssige anvendelse, medmindre du har indhentet Whirlvids forudgående skriftlige tilladelse:
  1. salg af adgang til Tjenesten
  2. salg af reklamer, sponsorater eller salgsfremmende tiltag på eller via Tjenesten, eller Indhold
  3. salg af reklamer, sponsorater eller salgsfremmende tiltag på enhver blogsside eller websider, hvorpå der er reklamer med Indhold, der udbydes via Tjenesten, medmindre der er andet materiale på samme side, som ikke er indhentet via Whirlvid, og dette har tilstrækkelig værdi til at danne grundlag for det pågældende salg.
 6. ikke tilladt erhvervsmæssig brug omfatter ikke (i) uploading af en original video på Whirlvid, (ii) opretholdelse af en original kanal på Websiden for at promovere en erhvervsvirksomhed eller kunstneriske tiltag, (iii) visning af Whirlvid videoer via Whirlvid Player eller på anden måde på en blog eller hjemmeside med reklamer i henhold til reklamebegrænsningerne, der er anført i afsnit 5.1(E)(iii) ovenfor; og (iv) enhver brug, der udtrykkeligt er skriftligt godkendt af Whirlvid;
 7. hvis du bruger Whirlvid Player på din webside, er det ikke tilladt at modificere, bygge videre på eller blokere nogen del af eller funktion i Whirlvid Player, herunder men ikke begrænset til links tilbage til Websiden;
 8. du accepterer at ikke bruge eller lancere automatiske systemer (herunder uden begrænsning robotter, computerprogrammer kaldet en "spider" eller offline readere), der søger adgang til Tjenesten på en måde, der sender flere forespørgsler til Whirlvid serverne i et givet tidsrum, end et menneske rimeligvis kan afsende i samme tidsrum ved at bruge en offentlig tilgængelig, standard (dvs. ikke modificeret) webbrowser;
 9. du accepterer at ikke indhente eller indsamle personlige oplysninger for brugere af Websiden eller Tjenesten (og accepterer, at dette skal inkludere Whirlvid kontonavne);
 10. du accepterer at ikke bruge Websiden eller Tjenesterne (herunder kommentarer og emailfunktioner på Websiden) til uopfordrede erhvervsmæssige henvendelser under udøvelsen af erhverv eller i forbindelse med erhvervsvirksomhed;
 11. du accepterer at ikke rette erhvervsmæssig henvendelse til brugere af Websiden for så vidt angår deres Indhold; og
 12. du accepterer at ikke søge adgang til Indhold med andre formål end til din personlige, ikke-erhvervsmæssige brug, og kun med det formål, der er hensigten bag og tilladt via Tjenestens normale funktionalitet, og kun til Streaming. "Streaming" betyder en samtidig digital transmission af materiale fra Whirlvid via internettet til en brugeranvendt enhed, som kan ses i realtid, men at det ikke er hensigten, at data skal downloades (hverken permanent eller midlertidigt), kopieres, opbevares eller videredistribueres af brugeren.
 13. Du må ikke kopiere, gengive, distribuere, transmittere, udsende, vise, sælge, licensere, eller på anden måde udnytte Indholdet til andre formål uden at have indhentet skriftligt samtykke fra Whirlvid eller de respektive licensgivere til Indholdet.

5.2 Du accepterer at ville overholde alle andre bestemmelser i Vilkårene samt i Whirlvid Community Guidelines til enhver tid, når du bruger Tjenesten.

5.3 Whirlvid giver tilladelse til, at udbydere af offentligt tilgængelige søgetjenester kan benytte "spidere" til at kopiere materiale fra siden udelukkende med det formål at skabe offentligt tilgængelige, søgbare materialeindekser, men ikke caches eller arkiver med sådant materiale. Whirlvid forbeholder sig retten til at tilbagekalde sådanne undtagelser enten generelt eller i specifikke tilfælde.

5.4 Whirlvid fornyr sig hele tiden for at kunne tilbyde brugerne den bedst mulige oplevelse. Du anerkender og accepterer, at den Tjeneste, som Whirlvid udbyder, kan ændre form og karakter fra tid til anden, uden at du modtager forudgående varsel herom.

5.5 Som led i denne fortsatte fornyelse anerkender og accepterer du, at Whirlvid efter eget skøn kan ophøre med (permanent eller midlertidigt) at udbyde Tjenesten (eller funktioner i Tjenesten) til dig eller til brugere generelt, uden at du modtager forudgående varsel herom. Du kan stoppe din brug af Tjenesten til enhver tid. Det er ikke nødvendigt, at du specifikt informerer Whirlvid, når du ikke længere bruger Tjenesten.

5.6 Du accepterer, at du er eneansvarlig for (og at Whirlvid ikke er ansvarlig overfor dig eller tredjemand) misligholdelse af dine forpligtelser i henhold til Vilkårene samt for de konsekvenser (herunder tab og skader, som Whirlvid måtte lide), som en sådan misligholdelse måtte medføre.

6 Ophavsretspolitik

6.1 Whirlvid har en klar ophavsretspolitik for så vidt angår Indhold, der påstås at krænke tredjemands ophavsret. Du kan finde nærmere oplysninger om vores politik.

6.2 Som led i Whirlvids ophavsretspolitik vil Whirlvid stoppe brugeradgang til Tjenesten, hvis en bruger er blevet fastslået som gentagen krænker. En gentagen krænker, defineres som en bruger, der er blevet gjort opmærksom på den krænkende aktivitet mere end to gange.

7 Indhold

7.1 Som Whirlvid kontohaver kan du indgive Indhold. Du accepterer, at hvad enten Indholdet bliver offentliggjort eller ej, kan Whirlvid ikke garantere fortrolighed for så vidt angår Indholdet.

7.2 Du beholder din ejendomsret til dit Indhold, men du skal give begrænset licens til Whirlvid og andre brugere af Tjenesten. Denne ret er beskrevet i afsnit 8 i nærværende Vilkår (Rettigheder, som du skal give licens til).

7.3 Du forstår og accepterer, at du er eneansvarlig for dit eget Indhold og konsekvenserne af at lægge det på internettet eller offentliggørelse heraf. Whirlvid støtter ikke Indhold eller meninger, anbefalinger eller rådgivning indeholdt heri, og Whirlvid fralægger sig ethvert ansvar i forbindelse med Indholdet.

7.4 Du tilkendegiver og indestår for, at du har (og under din brug af Tjenesten vil fortsætte med at have) alle nødvendige licenser, rettigheder, samtykker og tilladelser, som er påkrævet for, at Whirlvid kan bruge dit Indhold med det formål at udbyde Tjenesten fra Whirlvids side, og på anden måde bruge dit Indhold på den måde, det er forudsat af Tjenesten og nærværende Vilkår.

7.5 Du accepterer, at din opførsel på sitet skal overholde (og du accepterer, at dit Indhold indholdsmæssigt skal overholde) Whirlvid Community Guidelines, som du kan finde på hvor det opdateres fra tid til anden.

7.6 Du accepterer, at du ikke må uploade eller lægge Indhold på internettet, som indeholder materiale, der er ulovligt for dig at være i besiddelse af i det land, hvor du er bosiddende, eller som ville være ulovligt for Whirlvid at bruge eller være i besiddelse af i forbindelse med udbud af Tjenesten.

7.7 Du accepterer, at Indholdet, som du indgiver til Tjenesten, ikke må indeholde tredjemands materiale beskyttet af ophavsret, eller materiale, der er underlagt tredjemands ejendomsret (herunder rettigheder vedrørende privatliv eller offentliggørelse), medmindre du har en formel licens eller tilladelse fra den retmæssige ejer, eller på anden måde lovligt er berettiget til at lægge det pågældende materiale på internettet og til at give Whirlvid den licens, der omtales i afsnit 8.1 nedenfor.

7.8 Hvis Whirlvid bliver opmærksom på en potentiel overtrædelse af nærværende Vilkår, forbeholder Whirlvid sig retten (men er ikke forpligtet) til at beslutte, om Indholdet overholder de indholdskrav, der er angivet i nærværende Vilkår, og Whirlvid må efter eget skøn til enhver tid fjerne det pågældende Indhold og/eller stoppe en Brugers adgang til at lægge Indhold på internettet, som er i strid med nærværende Vilkår, uden at der gives forudgående varsel herom.

7.9 Endvidere forstår og anerkender du, at du ved at bruge Tjenesten kan blive udsat for Indhold, det faktuelt er unøjagtigt, stødende, uanstændigt eller som på anden måde virker anstødeligt på dig. Du accepterer at fraskrive dig, og fraskriver dig hermed, alle juridiske og forbudsrettigheder eller retsmidler, som du har eller måtte have i forhold til Whirlvid i forbindelse med det pågældende Indhold.

8 Rettigheder, som du skal give licens til

8.1 Når du uploader eller lægger Indhold på Whirlvid, giver du:

 1. Whirlvid en global, ikke-eksklusiv, royaltyfri, overdragelig licens (med tilladelse til at viderelicensere) til at bruge, gengive, distribuere, bearbejde værker, vise og fremføre det pågældende Indhold i forbindelse med udbud af Tjenesten samt på anden måde i forbindelse med udbud af Tjenesten og Whirlvids virksomhed, herunder for eksempel til at promovere og redistribuere dele eller hele Tjenesten (og udgaver heraf) i et hvilket som helst medieformat [og via enhver mediekanal];
 2. hver bruger af Tjenesten en global, ikke-eksklusiv, royaltyfri licens til at få adgang til dit Indhold via Tjenesten, og til at bruge, gengive, distribuere, bearbejde værker, vise og fremføre det pågældende Indhold i den grad, det er tilladt via Tjenestens funktionalitet og i henhold til nærværende Vilkår.

8.2 Den licens, du har givet ovenfor til Indholdet, ophører, når du fjerner eller sletter dit Indhold fra Websiden. De ovennævnte licenser, som du har givet til tekstmæssige kommentarer, som du har indgivet som Indhold, ophører ikke og er uigenkaldelige, men er derudover forbeholdt din ejendomsret, som du bevarer som anført i afsnit 7.2 ovenfor.

9 Whirlvid indhold på Websiden

9.1 Med undtagelse af det Indhold, som du har indgivet til Tjenesten, er alt andet Indhold på Tjenesten enten ejet eller licenseret til Whirlvid og er underlagt Whirlvids eller Whirlvids licensgiveres ophavsret, varemærkerettigheder og andre immaterialrettigheder. Ethvert tredjemands vare- eller servicemærke, der findes i Indholdet, som ikke er uploaded eller lagt på internettet af dig, er vare- eller servicemærker, der tilhører deres respektive ejere. Det pågældende Indhold må ikke downloades, kopieres, gengives, distribueres, transmitteres, udsendes, vises, sælges, licenseres eller på anden måde udnyttes til andre formål overhovedet uden forudgående skriftlig tilladelse fra henholdsvis Whirlvid eller Whirlvids licensgivere, medmindre du har en ufravigelig ret hertil under lovgivningen. Whirlvid og Whirlvids licensgivere forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet til deres Indhold.

10 Links fra Whirlvid

10.1 Tjenesten kan indeholde hyperlinks til andre websider, der ikke ejes eller kontrolleres af Whirlvid. Whirlvid har ingen kontrol over og påtager sig intet ansvar for indholdet af tredjemands websider, privatlivspolitikker eller fremgangsmåder.

10.2 Du anerkender og accepterer, at Whirlvid ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af sådanne eksterne sites og ressourcer, og Whirlvid støtter ikke reklamer, produkter eller andet materiale på eller tilgængeligt via sådanne websider eller ressourcer.

10.3 Du anerkender og accepterer, at Whirlvid ikke hæfter for tab eller skader, som du kan pådrage dig som følge af tilgængeligheden af de pågældende eksterne sider eller resurser, eller som resultat af den tillid du måtte have til fuldstændigheden, nøjagtigheden eller tilstedeværelsen af reklamer, produkter eller andet materiale på eller tilgængeligt via sådanne websider eller ressourcer.

10.4 Whirlvid opfordrer dig til at være opmærksom på, når du forlader Tjenesten, og til at læse vilkår og betingelser samt de pågældende websiders privatlivspolitik, når du besøger siderne.

11 Ophør af dit forhold til Whirlvid

11.1 Nærværende Vilkår vil fortsat gælde, indtil de bringes til ophør af dig eller Whirlvid som anført nedenfor.

11.2 Hvis du vil opsige din juridiske aftale med Whirlvid, kan du gøre det ved (a) at give Whirlvid meddelelse herom til enhver tid og (b) ved at lukke din Whirlvid konto. Din meddelelse skal sendes skriftligt til Whirlvids adresse, der er anført i starten af nærværende Vilkår.

11.3 Whirlvid kan til enhver tid opsige sin juridiske aftale med dig, hvis:

 1. du har overtrådt en af bestemmelserne i nærværende Vilkår (eller har handlet på en sådan måde, der tydeligt viser, at du ikke agter eller er ude af stand til at overholde bestemmelserne i nærværende Vilkår); eller
 2. det er pålagt Whirlvid i henhold til gældende lov (eksempelvis i tilfælde hvor udbud af Tjenesten til dig er eller bliver ulovlig); eller

11.4 Whirlvid kan opsige sin juridiske aftale med dig, hvis:

 1. Whirlvid overgår til ikke længere at udbyde Tjenesten til brugere i det land, hvor du er bosiddende, eller hvorfra du bruger Tjenesten; eller
 2. udbud af Tjenesten til dig fra Whirlvids side efter Whirlvids skøn ikke længere er rentabel og i tilfælde af enten A eller B i afsnit 11.4 skal der så vidt muligt gives rimeligt varsel om ophøret.

11.5 Når nærværende Vilkår bringes til ophør, vil alle juridiske rettigheder, forpligtelser og hæftelser, som du og Whirlvid har draget fordel af, været underlagt (eller som er opstået i løbet af den tid, hvor Vilkårene har været gældende), eller som det er anført skal fortsætte på ubestemt tid, forblive upåvirkede af ophøret, og bestemmelserne i afsnit 14.6 skal fortsat gælde for sådanne rettigheder, forpligtelser og hæftelser uden ophør.

12 Begrænsede Garantier

12.1 Nærværende Vilkår påvirker ikke dine lovregulerede rettigheder, som du altid er berettiget til som forbruger, og som du ikke kontraktmæssigt kan acceptere at ændre eller fraskrive dig.

12.2 Tjenesten udbydes "således som den nu er og forefindes", og Whirlvid giver dig ingen indeståelser eller garantierklæringer i henhold hertil.

12.3 Der gøres i særdeleshed opmærksom på, at Whirlvid ikke indestår eller garanterer overfor dig, at:

 1. din brug af Tjenesten vil opfylde dine krav;
 2. din brug af Tjenesten vil foregå uden afbrydelser, være rettidig, sikker eller fejlfri;
 3. oplysninger, du indhenter via din brug af Tjenesten, vil være nøjagtige eller pålidelige, og
 4. at fejl i driften eller funktionaliteten af software, der udbydes til dig som en del af Tjenesten, vil blive rettet.

12.4 Der gælder ingen andre betingelser, garantier eller andre vilkår (herunder alle underforståede vilkår vedrørende tilfredsstillende kvalitet, egnethed til formålet eller overensstemmelse med beskrivelsen) for Tjenesten, undtaget i den grad, at de udtrykkeligt er angivet i Vilkårene.

13 Ansvarsbegrænsning

13.1 Der er ikke anført noget i Vilkårene, der udelukker eller begrænser Whirlvids ansvar for tab, som ikke lovligt kan udelukkes eller begrænses i henhold til gældende lov.

13.2 Med forbehold for den generelle bestemmelse i afsnit 13.1 ovenfor er Whirlvid ikke ansvarlig overfor dig for:

 1. indirekte tab eller følgeskader, som du måtte lide. Herunder er omfattet; (i) ethvert tab af fortjeneste (hvad enten det er lidt direkte eller indirekte); (ii) ethvert tab af goodwill eller forretningsomdømme; (iii) ethvert tab af muligheder; og (iv) ethvert tab af data, som du måtte lide;
 2. ethvert tab eller enhver skade, som du pådrager dig som følge af:
  1. den tillid du måtte have til fuldstændigheden, nøjagtigheden eller tilstedeværelsen af reklamer, eller som følge af ethvert forhold eller enhver transaktion mellem dig og en annoncør eller sponsor, hvis reklamer fremgår af Tjenesten;
  2. ændringer, som Whirlvid foretager i Tjenesten, eller for ethvert permanent eller midlertidigt ophør i udbud af Tjenesten (eller funktioner i Tjenesten);
  3. sletning af, ødelæggelse af eller undladelse af at gemme Indhold eller andre kommunikationsdata, der opretholdes eller transmitteres via eller gennem din brug af Tjenesten;
  4. at du undlader at give Whirlvid nøjagtige kontooplysninger;
  5. at du undlader at holde dit password eller Whirlvid kontooplysninger sikre og fortrolige.

13.3 Begrænsningerne fra Whirlvids side af ansvar overfor dig i afsnit 13.2 ovenfor er gældende, hvad enten Whirlvid er blevet gjort opmærksom på eller skulle have været klar over, at der var mulighed for, at et sådant tab ville opstå eller ej.

14 Generelle juridiske vilkår

14.1 Vilkårene udgør den juridiske aftale mellem dig og Whirlvid i sin helhed og gælder for din brug af Tjenesten, idet den helt erstatter tidligere aftaler mellem dig og Whirlvid i relation til Tjenesten. Alle andre servicevilkår, som Whirluniverse LTD. og dets datterselskaber til enhver tid måtte have, er udtrykkeligt udelukket fra Vilkårene.

14.2 Du accepterer, at Whirlvid kan udsende meddelelser til dig, herunder meddelelser vedrørende ændringer i Vilkårene, via email, almindelig post, eller meddelelser via Tjenesten.

14.3 Du accepterer, at hvis Whirlvid ikke udøver eller håndhæver sine juridiske rettigheder eller retsmidler, som er omfattet af Vilkårene (eller som Whirlvid kan benytte i henhold til gældende lov), indebærer det ikke, at det er et formelt frafald af Whirlvids rettigheder, og disse rettigheder eller retsmidler er stadig til rådighed for Whirlvid.

14.4 Hvis en domstol, der har kompetence til at træffe afgørelse herom, træffer afgørelse om, at en af bestemmelserne i nærværende Vilkår er ugyldig, vil den pågældende bestemmelse blive fjernet fra Vilkårene, uden at dette skal påvirke resten af Vilkårene. De resterende bestemmelser i Vilkårene vil fortsat være gyldige og kunne håndhæves.

14.5 Du anerkender og accepterer, at alle medlemmer af den koncern, som Whirlvid er en del af, vil være adkomstberettiget som tredjepart i relation til Vilkårene, og at de pågældende selskaber vil være berettiget til direkte at håndhæve og vil kunne påberåbe sig enhver bestemmelse i Vilkårene, som bibringer dem en berettigelse (eller rettigheder til deres fordel). Herudover er der ingen andre personer eller selskaber, der vil være adkomstberettiget som tredjepart i relation til Vilkårene.

14.6 Vilkårene og dit forhold til Whirlvid i relation til Vilkårene er underlagt engelsk lovgivning. Du og Whirlvid accepterer at være underlagt de danske domstoles eksklusive jurisdiktion for så vidt angår afgørelse af juridiske spørgsmål, der måtte opstå som følge af Vilkårene. Uanset dette forhold accepterer du, at Whirlvid stadig er berettiget til at søge nedlæggelse af forbud (eller benytte sig af andre lignende typer af akutte retsmidler) i alle jurisdiktioner.

Dateret: 30. januar 2013