Общи условия

1. Вашето отношение с Whirlvid

1.1 Вашето ползване на Whirlvid уебсайта ("Уебсайта") и всеки Whirlvid продукт, канал, софтуер, обмен на данни и услуги, включително вградения Whirlvid видео плейър ("Whirlvid Плейър"), предоставени Ви на или от или чрез Уебсайта от Whirlvid (заедно "Услуга") е предмет на условията на договор между Вас и Whirlvid.

1.2 Договорът Ви с Whirlvid се състои от (A) условията, заложени в този документ, (B) Политиката за лични данни на Whirlvid и (C) Правилата на общността на Whirlvid (заедно наричани "Условия").

1.3 Условията представляват правно обвързващ договор между Вас и Whirlvid относно Вашето ползване на Услугата. Важно е да отделите време, за да ги прочетете внимателно.

1.4 Условията се прилагат към всички потребители на Услугата, включително потребители които също така предоставят Съдържание в Услугата. "Съдържание" включва текст, софтуер, скриптове, графики, снимки, звуци, музика, видео, аудиовизуални комбинации, интерактивни черти и други материали, които Вие можете да гледате на, имате достъп чрез или включвате в Услугата.

2. Приемане на Условията

2.1 За да ползвате Услугата, Вие трябва първо да приемете Условията. Не можете да ползвате Услугата, ако не приемете Условията.

2.2 Можете да приемете Условията просто като ползвате Услугата. Вие разбирате и се съгласявате, че Whirlvid ще счита ползването Ви на Услугата като приемане на Условията от съответния момента нататък.

2.3 Не можете да ползвате Услугата и не можете да приемете Условията, ако (a) не сте на възраст, на която можете да сключвате правно обвързващ Ви договор с Whirlvid, или (b) ако сте лице, което няма право или по друг законен начин му е забранено да получава или ползва Услугата съгласно законодателството на държавата, в която живеете или от която достигате или ползвате Услугата.

2.4 Следва да принтирате или запазите копие от Условията за Вашия архив.

3. Изменения в Условията

Whirlvid си запазва правото да прави промени на Условията, например за да отрази изменения в законодателството или регулаторни промени или промени във функционалностите, предлагани чрез Услугата. Поради това трябва редовно да преглеждате Условията, за да проверявате за такива промени. Изменената версия на Условията ("Изменени условия") ще бъде публикувана на или достъпна в рамките на Услугата (за изменени допълнителни условия). Ако не сте съгласни с Изменените условия, трябва да спрете да ползвате Услугата. Продължаването на ползването на Услугата от Ваша страна след датата на публикуване на Изменените условия, ще представлява приемане от Вас на Изменените условия.

4. Whirlvid профил

4.1 За да имате достъп до някои от функционалностите на Уебсайта или други елементи на Услугата, Вие трябва да си създадете Whirlvid профил. Когато създавате Вашия профил, Вие трябва да предоставите вярна и пълна информация. Важно е да пазите паролата за Вашия Whirlvid профил в тайна.

4.2 Трябва да уведомите Whirlvid незабавно при пробив в сигурността или неоторизирано ползване на Вашият Whirlvid профил, за които узнаете.

4.3 Съгласявате се, че единствено Вие сте отговорни (по отношение на Whirlvid, и други лица) за дейността, която се осъществява чрез Вашия Whirlvid профил.

5. Общи ограничения на ползването

5.1 С настоящото Whirlvid Ви предоставя право на достъп до и ползване на Услугата, при спазване на следните изрични условия, като Вие се съгласявате, че неспазването на което и да е от тези условия представлява нарушение на Условията от Ваша страна:

 1. съгласявате се да не разпространявате каквато и да е част или части от Уебсайта или Услугата, включително но не само Съдържание, независимо от медиума, без предварителното писмено съгласие на Whirlvid, освен ако Whirlvid не предоставя средствата за такова разпространение чрез функционалност, предлагана от Услугата (като например Whirlvid Плейър);
 2. съгласявате се да не изменяте или модифицирате която и да е част от Уебсайта или от Услугата (включително, но не само Whirlvid Плейъра и свързаните с него технологии);
 3. съгласявате се да не осъществявате достъп до Съдържание чрез технология или средства, различни от страниците за възпроизвеждане на видео, Whirlvid Плейъра, или други средства, изрично предназначени за тази цел от Whirlvid;
 4. съгласявате се да не (или да се опитвате да) заобикаляте, изключвате или по друг начин се намесвате в свързани със сигурността на Услугата функции или функции, които (i) предотвратяват или ограничават ползването или копирането на Съдържание или (ii) привеждат в изпълнение ограничения на ползването на Услугата или съдържанието, достъпно чрез Услугата;
 5. Съгласявате се да не ползвате Услугата (включително Whirlvid Плейъра) за който и да е от следните видове ползване с търговска цел, освен ако получите предварителното писмено одобрение на Whirlvid:
  1. продажба на достъп до Услугата;
  2. продажба на реклама, спонсорство или промоции, публикувани на или в Услугата или Съдържание;
  3. продажба на реклама, спонсорство или промоции на която и да е страница на блог, на който са възможни реклами или уебсайт, съдържащи Съдържание предоставяно чрез Услугата, освен ако друг материал, който не е получен от Whirlvid, се появява на същата страница и е с достатъчна стойност да бъде основание за такива продажби.
 6. Забраненото ползване с търговска цел не включва (i) качването на оригинално видео на Whirlvid, (ii) поддържането на оригинален канал на Уебсайта с цел промотиране на бизнес или творческа инициатива, (iii) показване на Whirlvid видео клипове чрез Whirlvid Плейъра или по друг начин на блог, на който са възможни реклами или уебсайт, при спазване на ограниченията за рекламиране в 5.1(E)(iii) по-горе; и (iv) всяко ползване, което е изрично оторизирано от Whirlvid в писмена форма;
 7. ако ползвате Whirlvid Плейъра на Ваш уебсайт, не можете да изменяте, надграждате или блокирате каквато и да било част или функционалност от Whirlvid Плейъра, включително но не само препратки към Уебсайта;
 8. съгласявате се да не ползвате или пускате в действие автоматизирана система (включително, но не само робот, паяк или офлайн четец), която осъществява достъп до Услугата по начин, по който се изпращат повече искания до сървъра на Whirlvid за единица време, отколкото човек би могъл разумно да продуцира за същия период като използва публично достъпен стандартен (т.е. немодифициран) уеб браузър;
 9. съгласявате се да не събирате или придобивате каквито и да било лични данни на който и да било потребител на Уебсайта или Услугата (и се съгласявате, че тук се считат включени и потребителските имената на Whirlvid профили);
 10. съгласявате се да не ползвате Уебсайта или (включително коментарите и имейл чертите на Уебсайта) за привличане на бизнес при осъществяване на търговска дейност или във връзка с търговец;
 11. съгласявате се да не привличате, с търговска цел, който и да било потребител на Уебсайта, по отношение на негово Съдържание; и
 12. съгласявате се да не осъществявате достъп до Съдържание по причина, различна от ползване за лични и нетърговски цели, и единствено в съответствие с предназначението и позволеното при нормално функциониране на Услугата и единствено за Стрийминг. "Стрийминг" означава едновременното дигитално пренасяне на материал от Whirlvid чрез интернет до оперирано от потребител устройство с интернет, по такъв начин, че данните са предназначени да бъдат гледани в реално време, а не да бъдат свалени (за постоянно или временно), копирани, съхранявани или разпространявани от потребителя.
 13. не може да копирате, възпроизвеждате, разпространявате, предавате, излъчвате, изобразявате, продавате, лицензирате или по друг начин ползвате Съдържание за други цели, без предварителното писмено съгласие на Whirlvid или съответния лицензодател на Съдържанието.

5.2 Съгласявате се, че ще спазвате всички други разпоредби на Условията и на Правилата на общността на Whirlvid през цялото време на ползване на Услугата.

5.3 Whirlvid предоставя на операторите на публични машини за търсене позволение да ползват паяци за копиране на материали от сайта, единствено с цел създаване на публично достъпни индекси за търсене на материалите, но не и кеширани или архивни версии на такива материали. Whirlvid си запазва правото да отмени тези изключения било то общо или в конкретни случаи.

5.4 Whirlvid постоянно прави нововъведения с цел да предостави възможно най-доброто на своите потребители. Вие потвърждавате и се съгласявате, че формата и характерът на Услугата, която се предоставя от Whirlvid, може да се променят без предварително уведомление до Вас.

5.5 Като част от този продължаващ процес на нововъведения, Вие потвърждавате и се съгласявате, че по свое собствено усмотрение Whirlvid може да спре (за постоянно или временно) да предоставя Услугата (или функционалност в рамките на Услугата) на Вас или общо на потребителите, без предварително уведомление до Вас. Вие можете да спрете да ползвате Услугата по всяко време. Не е необходими нарочно да информирате Whirlvid когато спрете да ползвате Услугата.

5.6 Съгласявате се, че единствено Вие сте отговорни за (и че Whirlvid не носи отговорност по отношение на Вас или на трето лице за) нарушение на Вашите задължения по тези Условия и за последиците (включително загуба или вреда, която Whirlvid може да понесе) от такова нарушение.

6. Политика за авторски права

6.1 Whirlvid прилага ясна политика за авторски права относно Съдържание, което се твърди че нарушава авторски права на трето лице. Детайли относно тази политика могат да бъдат намерени тук.

6.2 Като част от политиката за авторски права на Whirlvid, Whirlvid ще прекрати достъпа на потребител до Услугата, ако бъде установено, че потребител е повторен нарушител. Повторен нарушител е потребител, който е уведомяван за нарушаващи действия повече от два пъти..

7. Съдържание

7.1 Като притежател на профил в Whirlvid, Вие можете да предоставяте Съдържание. Вие потвърждавате, че независимо дали Съдържанието бива публикувано, Whirlvid не предоставя гаранция за поверителност относно него.

7.2 Вие запазвате правата си върху Съдържанието, но се изисква да предоставите ограничени лицензионни права на Whirlvid и други ползватели на Услугата. Това е описано в параграф 8 на тези Условия (Права, които лицензирате).

7.3 Вие потвърждавате и се съгласявате, че единствено Вие носите отговорност за Вашето Съдържание и последиците от публикуването му. Whirlvid не предоставя подкрепа или одобрение на Съдържание или мнение, препоръка или съвет, изразени в него, и Whirlvid изрично изключва каквато и да било отговорност във връзка със Съдържание.

7.4 Вие декларирате и гарантирате, че имате (и ще продължите да имате по време на Вашето ползвате на Услугата) всички необходими лицензии, права, съгласия, и позволения, които са необходими, за да може Whirlvid да ползва Ваше Съдържание за целите на предоставяне на Услугата от Whirlvid, както и да ползва по друг начин Ваше Съдържание по начин, предвиден от Услугата или тези Условия.

7.5 Съгласявате се че поведението Ви на сайта ще е съобразено с (и се съгласявате, че съдържанието на цялото Ваше Съдържание ще бъде в съответствие с) Правилата на общността на Whirlvid, налични на  в съответната им актуална версия.

7.6 Съгласявате се, че няма да публикувате или качвате Съдържание, което съдържа материал, чието притежание от Вас е незаконно в държавата, в която пребивавате, или чието ползвате или притежание от Whirlvid във връзка с Услугата, ще бъде незаконно.

7.7 Съгласявате, се, че Съдържанието което предоставяте в Услугата, няма да съдържа авторскоправни материали на трети лица, или материал, който е предмет на други права на собственост на трето лице (включително право на лична неприкосновеност или правото да контролира присъствието си в публичното пространство), освен ако имате формална лицензия или позволение от собственика на правата, или по друг начин имате законно право да публикувате въпросния материал и да предоставите на Whirlvid лицензията, съгласно параграф 8.1 по-долу.

7.8 Ако научи за потенциално нарушение на тези Условия, Whirlvid си запазва правото (без да има задължение за това) да реши дали Съдържание е съобразено с изискванията към съдържание съгласно тези Условия, и може да премахне такова Съдържание и/или да прекрати достъпа на потребителя до качването на Съдържание, което е в нарушение на тези Условия по всяко време, без предварително уведомление и по свое собствено усмотрение.

7.9 Също така разбирате и потвърждавате, че ползвайки Услугата, Вие може да бъдете изложени на Съдържание, което е фактически неправилно, обидно, неморално, или по друг начин противоречиво за Вас. Съгласявате се да се откажете, и с настоящото се отказвате от каквито и да било права и средства за обезвреда, които имате или може да имате срещу Whirlvid по отношение на такова Съдържание.

8. Права, които лицензирате

8.1 Когато качвате или публикувате Съдържание на Whirlvid, Вие предоставяте:

 1. на Whirlvid, с покритие за целия свят, неизключителна, без насрещно възнаграждение, прехвърлима лицензия (с право за сублицензиране) да ползва, възпроизвежда, разпространява, изготвя производни произведения от, изобразява и представя това Съдържание във връзка с предоставянето на Услугата и по друг начин във връзка с предоставянето на Услугата и търговската дейност на Whirlvid, включително но не само за промотиране и редистрибутиране на част или цялата Услуга (и производни й произведения) независимо от формата на медиума и медийния канал;
 2. на всеки ползвател на Услугата, с покритие за целия свят, неизключителна, без насрещно възнаграждение лицензия да осъществява достъп до Ваше Съдържание чрез Услугата и да ползва, възпроизвежда, разпространява, изготвя производни произведения от, изобразява и представя това Съдържание до степента, позволена от функционалността на Услугата и тези Условия.

8.2 Предоставените от Вас с горното лицензии относно Съдържание, се прекратяват когато премахнете или изтриете Вашето Съдържание от Уебсайта. Предоставената от Вас с горното лицензия относно коментари в текстови формат, които предоставите като Съдържание, са без ограничение във времето и неотменими, без с това да се нарушават Вашите права на собственост, които Вие запазвате съгласно параграф 7.2 по-горе.

9. Whirlvid съдържание на Уебсайта

9.1 С изключение на Съдържание, предоставено в Услугата от Вас, всяко друго Съдържание в Услугата е или собствено или лицензирано на Whirlvid, и предмет на авторски права, маркови права и други права върху интелектуална собственост на Whirlvid или лицензодателите на Whirlvid. Всяка търговска марка или марка за услуги на трето лице, налична в Съдържанието, която не е качена или публикувана от Вас, е търговска марка или марка за услуги на съответните й собственици. Такова Съдържание не може да бъде сваляно, копирано, възпроизвеждано, разпространявано, предавано, излъчвано, изобразявано, продавано, лицензирано или използвано по друг начин за каквато и да било друга цел, без предварителното писмено съгласие на Whirlvid или, където това е приложимо, на лицензодателите на Whirlvid. Whirlvid и неговите лицензодатели си запазват всички права, които не са изрично предоставени, в и относно тяхното Съдържание.

10. Препратки от Whirlvid

10.1 Услугата може да включва хиперпрепратки към други уебсайтове, които не са притежавани или контролирани от Whirlvid. Whirlvid няма контрол върху и не носи отговорност относно съдържание, политики за защита на личните данни, или практики на уебсайтове на трети лица.

10.2 Вие потвърждавате и се съгласявате, че Whirlvid не носи отговорност за наличността на такива външни сайтове или източници, и не подкрепя или гарантира за реклами, продукти или други материали на или налични от такива уебсайтове или източници.

10.3 Вие потвърждавате и се съгласявате, че Whirlvid не носи отговорност за каквито и да било загуби или вреди, които може да претърпите в резултата на наличността на такива външни сайтове или източници, или в резултат на това, че разчитате на пълнота, точност или съществуване на реклама, продукти или други материали на, или достъпни от такива уебсайтове или източници.

10.4 Whirlvid Ви приканва да сте внимателни когато напуснете Услугата и да прочетете условията и политиката за лични данни на всеки такъв уебсайт, който посетите.

11. Прекратяване на отношението Ви с Whirlvid

11.1 Условията се прилагат, до момента на прекратяването им от Вас или Whirlvid, съгласно долното.

11.2 Ако желаете да прекратите договора си с Whirlvid, можете да направите това като (a) уведомите Whirlvid по всяко време и (b) закриете Вашия Whirlvid профил. Уведомлението Ви следва да бъде изпратено в писмена форма до адреса на Whirlvid, който е посочен в началото на тези Условия.

11.3 Whirlvid може по всяко време да прекрати договора си с Вас, ако:

 1. сте нарушили която и да е разпоредба на Условията (или сте действали по начин, който ясно показва, че нямате намерение да, или сте неспособен да спазвате разпоредбите на тези Условия); или
 2. законът изисква това от Whirlvid (например, когато предоставянето на Услугата до Вас е, или стане незаконно);или

11.4 Whirlvid може да прекрати договора си с Вас, ако:

 1. Whirlvid е в процес на преустановяване предоставянето на Услугата на потребители в държавата, в която пребивавате, или от която ползвате Услугата; или
 2. предоставянето на Услугата на Вас от Whirlvid, по мнение на Whirlvid, е спряло да бъде търговски изгодно

като във всеки от случаите по A и B от тази клауза 11.4, предостави, когато е възможно, разумно уведомление за прекратяването.

11.5 При прекратяване на тези Условия, всички права, задължения и отговорности, които са били ползвани от Вас и Whirlvid, или са били приложими към Вас и Whirlvid (или които са се натрупали през периода от време, когато Условията са действали) или които изрично са указани че са безсрочни, остават незасегнати от това прекратяване и разпоредбите на параграф 14.6 продължават да се прилагат към такива права, задължения и отговорности безсрочно.

12. Изключване на гаранции

12.1 Нищо в настоящите Условия не засяга законови права, на които винаги имате право в качеството Ви на потребител и които не можете по договорен път да измените или от които не можете да се откажете.

12.2 Услугата се предоставя "каквато е" и Whirlvid не Ви дава гаранция или декларация по отношение на нея.

12.3 По-конкретно, Whirlvid не декларира и гарантира пред Вас, че:

 1. ползването Ви на Услугата ще отговори на изискванията Ви,
 2. ползването Ви на Услугата ще бъде без прекъсвания, навременно, сигурно или без грешки,
 3. информация, получена от Вас в резултат на ползването Ви на Услугата ще бъде точна или надеждна, и
 4. че дефекти в действието или функционалността на софтуер, предоставен Ви като част от Услугата, ще бъдат отстранени.

12.4 Освен ако са изрично указани в Условията, по отношение на Услугата не се прилагат условия, гаранции и други изисквания (включително подразбиращи се изисквания за задоволително качество, годност за цел или съответствие с описание).

13. Ограничения на отговорността

13.1 Нищо в тези Условия не изключва или ограничава отговорността на Whirlvid за загуби, които съгласно действащото законодателство не могат валидно да бъдат изключени или ограничени.

13.2 При съблюдаване на разпоредбата на параграф 13.1 по-горе, Whirlvid не носи отговорност по отношение на Вас за:

 1. каквито и да било косвени или последващи загуби, които може да претърпите. Това включва (i) загуба на печалба (независимо дали претърпяна директно или индиректно); (ii) загуба на клиентела или търговска репутация; (iii) загуба на възможност или (iv) загуба на данни, претърпени от Вас;
 2. каквито и да било загуба или вреди, които могат да бъдат претърпени от Вас в резултат на:
  1. уповаване от Ваша страна на пълнота, точност или съществуване на реклама, или в резултат на отношение или сделка между Вас и рекламодател или спонсор, чиято реклама е налична в Услугата;
  2. промени, които Whirlvid може да направи относно Услугата или за постоянно или временно прекратяване предоставянето на Услугата (или на функционалности в Услугата);
  3. изтриването, повреждането, невъзможността за съхраняване, на Съдържание или друг вид комуникационни данни, поддържани или предавани от или чрез Вашето ползване на Услугата;
  4. невъзможността Ви да предоставите на Whirlvid точна профилна информация;
  5. невъзможността Ви да съхранявате Вашата парола или данните Ви за Whirlvid профила Ви, в тайна.

13.3 Ограниченията на отговорността на Whirlvid към Вас съгласно параграф 13.2 по-горе се прилагат, независимо дали Whirlvid е посъветвано или е следвало да знае за възможността за възникването на такива загуби.

14. Общи условия

14.1 Условията представляват цялото споразумение между Вас и Whirlvid и уреждат Вашето ползване на Услугата и напълно заместват всички предходни споразумения между Вас и Whirlvid във връзка с Услугата. Всички останали условия на услуги, които Whirluniverse LTD. и негови дъщерни дружества може да прилага към съответния момент, са изрично изключени от тези Условия.

14.2 Съгласявате се, че Whirlvid може да Ви уведомява, включително относно промени в Условията, по електронна поща, обикновена поща или чрез уведомление в Услугата.

14.3 Съгласявате се, че ако Whirlvid не упражни или реализира което и да е свое право или средство за обезвреда, предвидено в тези Условия (или на което Whirlvid има право съгласно приложимото законодателство), това не представлява формален отказ от правата на Whirlvid и тези права и средства за обезвреда продължават да бъдат налични за Whirlvid.

14.4 Ако съд, компетентен да реши такъв въпрос, постанови, че разпоредба на тези Условия е невалидна, тогава съответната разпоредба ще бъде премахната от Условията, без това да засегне останалата част от тях. Останалите разпоредби на Условията ще продължат да са валидни и в сила.

14.5 Потвърждавате и се съгласявате, че всеки член на групата от дружества, към която принадлежи Whirlvid, има качеството на трето лице бенефициент по отношение на Условията и че такива дружества имат право директно да привеждат в изпълнение, и да се позовават на разпоредби на тези Условия, които им предоставят ползи (или права в тяхна полза). Никое друго лице или дружество не може да бъде трето лице бенефициент по отношение на тези Условия.

14.6 Условията и Вашето отношение с Whirlvid съгласно тези Условия се урежда от английското право. Вие и Whirlvid се съгласявате, че съдилищата на Англия имат изключителна компетентност да решават всякакви правни въпроси, произтичащи от тези Условия. Независимо от това, Вие се съгласявате, че Whirlvid има право на обезпечителни мерки (или друг еквивалент на спешни обезпечителни мерки) във всяка юрисдикция.

Дата: 18 март 2014 г.